Fiskeklubben Rokkerne
Vedtægter for fiskeklubben Rokkerne

§ 1:
Foreningens navn er "Fiskeklubben Rokkerne".

§ 2a:
Rokkerne er stiftet med det formål, at skabe kammeratskab blandt medlemmerne, samt at skabe nye og endnu mere fantastiske fiskehistorier.

§ 2b:
Det er endvidere formålet med Rokkerne, at der minimum bliver arrangeret 6 fisketure pr. sæson.

§ 3a:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan tilføje eller ændre vedtægter.

§ 3b:
Forslag til ændringer af vedtægterne kan kun fremsættes af fuldbyrdede medlemmer.

§ 3c:
Bestyrelsen består af tre medlemmer (præsident, kasserer og menigt medlem). Alle tre vælges af generalforsamlingen.

§ 3d:
Bestyrelsesmøde afholdes hvis mindst 1 medlem af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede.

§ 3e:
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

§ 4a:
Som prospects kan kun optages personer, som minimum 2 nuværende medlemmer samt bestyrelsen kan anbefale. Disse kan dog være identiske. Prospects optages på generalforsamlingen, hvis alle tilstedeværende godkender optagelsen.

§4b:
Bestyrelsen indstiller prospects til forfremmelse. Nye medlemmer optages på generalforsamlingen, hvis alle tilstedeværende kan acceptere det nye medlem.

§ 4c:
Såfremt det enkelte medlem/prospect ikke lever op til de øvrige medlemmers normer for godt kammeratskab og færden i naturen, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere vedkommende.

§ 5:
Indskud og kontingent fastsættes af bestyrelsen. Evt. kontingent forfalder til betaling årligt inden sæsonstart eller på anden måde efter bestyrelsens beslutning.
Kontingentet betales senest en måned efter påkrav. Gebyr kr. 50,- tillægges ved udsendelse af rykker. Restance med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes.

§ 6a:
Der skal gennem hver sæson afholdes en konkurrence med et nærmere fastsat pointsystem, hvorved klubmesteren kan kåres på efterfølgende generalforsamling.

§ 6b:
Klubmesterskabet er en allround konkurrence, og skal bestå af 6 afdelinger efter forskellige arter.

§ 6c:
Klubturene fordeles over sæsonen med en tur i hver af følgende måneder: april, maj, juni, august, september, oktober.

§ 6d:
Der afholdes ingen officielle klubture i st.bededagsferie (fre,lør,søn), påskedagene (tors,fre,lør,søn,man) og i skolernes sommerferie.

§ 6e:
Pointsystemet for klubmesterskabet er som følger:
  - Der gives kun point for én fisk pr. deltager i konkurrencen.
  - Der gives henholdsvis 6, 4, 3, 2 og 1 point til de 5 største fisk.
  - Der gives 1 point til deltageren med flest fangede fisk.
  - Der gives 2 point til alle for deltagelse på turen.
  - Der gives 1 point for ny klubrekord uanset art.

§ 6f:
Hvis to (eller flere) personer på en klubtur fanger "flest fisk" får de begge/alle 1 point

§ 6g:
Ved ligestilling i slutstillingen tæller: antallet af 1. pladser, antallet af 2. pladser osv.

§ 6h:
Ved tangering af en bestående klubrekord, består den oprindelige rekord. Dvs. en ny rekord skal overgå den stående rekord.

§ 7a:
En fangst kan kun godkendes hvis krogningen af fisken er foregået korrekt. Med korrekt forstås krogning foran gællerne. En fangst kan således ikke godkendes hvis krogen har sat sig i hale, bug ect.

§ 7b:
På ture fra land er det kun tilladt at benytte 1 fiskeredskab pr. deltager. Ønsker en deltager at fiske med flere stænger, skal det umiddelbart inden konkurrencens start meddeles, hvilket af redskaberne der skal bedømmes til konkurrencen.
På båd/jolle tur må der maks. fiskes med 4 stænger pr. mand, hvis der er mere end én mand i båden. Er man én person i båden må man kun fiske med maks. 3 stænger.
Evt. ekstra fiskeredskaber må på ingen tænkelig måde kunne genere konkurrencens øvrige deltagere.

§ 7c:
Hvis der til en tur er mere end to tilmeldte pr. booket båd, har medlemmerne førsteret til et bådsæde.

§ 7d:
Det er tilladt at medbringe gæster på klubture, såfremt disse ikke optager plads for et medlem/prospect.

§ 7e:
Turarrangøren kan tidligst fredag aften kl. 18 inden en klubtur lørdag eller søndag aflyse pgr. af vejrlig.
Der bør samtidig udvises hensyn til deltagernes mulighed for at skaffe agn til den valgte plan b tur.
En tur kan aflyses under hensyntagen til deltagernes sikkerhed eller ved bortfald af joller/fiskeret, altså at der enten ikke er bådpladser nok, eller at vi har mistet fiskeretten pågældende sted. Den turansvarlige beslutter, hvilken plan b tur der skal iværksættes, såfremt den oprindelig planlagte tur ikke kan gennemføres.

§ 7f:
Plan b turen skal gennemføres samme dag og med samme antal timer, men kan afvige i starttidspunkt.

§ 8a:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Medlemmer og prospects skal indkaldes ved e-mail eller telefon med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

§ 8b:
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra bestyrelsen herunder kåring af klubmester.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Valg af præsident.
6. Valg af kasserer.
7. Forfremmelse af prospects.
8. Valg af medlem til bestyrelsen.
9. Planlægning af kommende sæson.
10. Skriftligt indkomne forslag fra bestyrelsen.
11. Skriftligt indkomne forslag fra medlemmerne.
12. Eventuelt.

§ 8c:
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og prospects af Rokkerne. Hvert medlem/prospect har 1 stemme. Alle valg afgøres demokratisk. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem kræver dette.

Disse reviderede vedtægter, der straks træder i kraft, er vedtaget af generalforsamlingen d. 06-02-14Fiskeklubben Rokkerne